Reklamačný poriadok

 
 
 
Úvod > Reklamačný poriadok
 
Obľúbené produkty
Musíte sa prihlásiť.
 
 

Reklamačný poriadok internetového obchodu www.iled.sk

upravujúci reklamačné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim (ďalej len "RP")

Úvodné ustanovenia


1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode www.iled.sk je Ing. Iveta Olbertová ILED.


2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb), alebo ktorá uskutoční objednávku prostredníctvom telefónu alebo e-mailom.

3. Tento Reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

4. Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie objednávateľom uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných objednávateľom, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.


Postup vybavovania reklamácií


1. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu nasledovnými spôsobmi:

a)  vyplnením online reklamačného formulára * a následným zaslaním tovaru na našu adresu. Vyplnenie online reklamačného formulára je najjednoduchší a najpresnejší spôsob ako uplatniť reklamáciu (k takto uplatnenej reklamácií už nie je nutné prikladať sprievodný list resp. reklamačný protokol). Po vyplnení formulára online je nutné reklamovaný tovar zaslať na našu adresu v čo najkratšom čase.

b) vytlačením si a vyplnením reklamačného protokolu (nájdete na stiahnutie nižšie) **. Takto vyplnený protokol je potrebné spolu s reklamovaným tovarom doručiť na našu adresu: Ing. Iveta Olbertová ILED, Dolné Držkovce 206, 956 54.

Tovar odporúčame zaslať doporučene s poistením, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu počas prepravy. O stave reklamovaného tovaru budete priebežne informovaný na Váš e-mail. Registrovaný užívatelia si môžu po prihlásení priebežne kontrolovať detaily uplatnenej reklamácie. Ak nemáte vytvorenú registráciu na našej stránke, o stave reklamácie budete informovaný pri zmenách stavu reklamácie na Váš e-mail.


2. K reklamovanému tovaru je vždy nutné priložiť kópiu daňového dokladu / faktúry. 

3. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 

4. Uplatnením reklamácie sa rozumie deň prijatia reklamovaného tovaru na adrese predávajúceho.


5. Ostatné právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť RP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Ku reklamácii je nutné pribaliť do balíka s produktom aj reklamačný protokol , ktorý nájdete nižšie:

 

**Reklamačný protokol na vytlačenie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia